Mình thấy vẫn còn rất mơ hồ về việc này ,mặc dù đã vào trang ssc.com.vn để đọc các công thức tính giá tham chiếu vào ngày giao dịch ko hưởng quyền (nhiều công thức lắm )


sau đây mình xin đưa ra ví dụ cụ thể để mọi người tính dùm mình :


cổ phiếu X ngày giao dịch ko hưởng quyền : 12/7/2008


giá đóng cửa của cp X ngày 11/7/2008 : 35000 đ

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng/cổ phiếu)

Mục đích: Phát hành cổ phiếu thưởngSố lượng cổ phiếu phát hành: 2.346.939 cổ phiếu Phương án phát hành:
Tỷ lệ thực hiện là 100 : 18 (cổ đông có tên trong danh sách chốt sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 18 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị (theo nguyên tắc làm tròn xuống)


vậy công thức tính làm sao ?