[table]


BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
[table]CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ [/B]

PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM[/B]Số:01 /2008/BB-ĐHCĐTN[/I] |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/B]Độc lập – Tự do – Hạnh phúc[/B]--------------------[/B][/I]
[/table]
[h6]BIÊN BẢN [/h6]
[h6]ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007[/h6]CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM[/B]
*****


Hôm nay, ngày 25/03/2008, vào hồi 8h30, tại phòng họp Khách sạn Hacinco số 110 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam (“Công ty”) đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘIA. [/I]Chủ tịch đoàn:[/I]Ông: Nguyễn Văn Anh [/I] Chủ tịch HĐQTB. [/I]Thư ký đoàn:[/I]Ông: Dương Văn Sơn[/I]Bà: Vũ Thị Ca Lương[/I]C. [/I]Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:[/I]Cổ đông hiện diện đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: 72 người, sở hữu/đại diện sở hữu cho 4.099.922 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 72,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty là hợp pháp và hợp lệ.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘIĐại hội đã xem xét các báo cáo sau:- Báo cáo tài chính và Báo cáo kết quả SXKD năm 2007. Kế hoạch SXKD năm 2008 và định hướng kinh doanh các năm tiếp theo.- Báo cáo của Ban Kiểm soát.- Báo cáo về chủ trương tăng vốn điều lệ.- Báo cáo về xin ý kiến việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên TTGDCK HN.- Báo cáo về việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘIA. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI.Đại hội đồng cổ đông Công ty đã nghe:1. Ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Công ty - thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2008 với các nội dung chính như sau:- Báo cáo về Công tác tổ chức điều hành và đối ngoại- Báo cáo về tình hình triển khai đầu tư các dự án- Báo cáo về tình hình hoạt động tài chính- đầu tư, trong đó: + Kết quả hoạt động đầu tư năm 2007 như sau:Tổng doanh thu đầu tư : 14.947.321.345 đ+ Doanh thu thuần về bán hang và dịch vụ: 10.320.000.000 đ[/I]+ Doanh thu hoạt động tài chính: 4.402.781.814 đ[/I]+ Doanh thu khác: 224.539.531 đ[/I]Tổng chi phí: 10.848.691.835 đ+ Giá vốn hàng bán: 5.160.000.000 đ[/I]+ Chi phí tài chính: 2.189.249.590 đ[/I]+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: 3.398.418.789 đ[/I]+ Chi phí khác: 101.023.456 đ[/I]Hiệu quả đầu tư: 4.098.629.510 đLợi nhuận sau thuế: 3.003.452.869 đ + Lợi nhuận sau thuế năm 2007 đạt 3.003.452.869 đồng,[/I] sau khi bù lỗ các năm trước đạt 1.392.178.301 đồng[/I]. Do đang trong giai đoạn đầu tư các dự án nên Công ty kiến nghị ĐHĐCĐ không chia cổ tức năm nay, để tích luỹ lợi nhuận cho các năm sau.- Báo cáo về kế hoạch, định hướng năm 2008 với:+[/I] Tổng doanh thu dự kiến: 23.600.520.000 đồng [/I]+ Lợi nhuận dự kiến: 12.860.520.000 đồng[/I] Một phần lợi nhuận sẽ để chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu của Công ty thông qua việc chia cổ phần. - Báo cáo về định hướng mở rộng, đa dạng hoá danh mục đầu tư. Năm 2008 bên cạnh việc tiếp tục tham gia đầu tư các Dự án thuỷ điện trọng điểm hiện hành, Công ty sẽ nỗ lực nghiên cứu để tìm kiếm các dự án mới theo hướng sẽ làm chủ đầu tư một dự án thuỷ điện nhỏ, đồng thời các dự án lớn hơn sẽ mời các đối tác lớn tham gia hợp tác đầu tư như: Dự án đầu tư xây dựng và vận hành Nhà máy thuỷ điện Ngòi Nhù 2, Dự án: đầu tư Nhà máy thuỷ điện Nậm Núa; Dự án đầu tư cụm dự án thuỷ điện Sông Mã 1,2,3. Ngoài ra trong năm 2008 Công ty dự kiến đầu tư vào các dự án bất động sản và các dự án khai thác mỏ.2. Ông Trần Quốc Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty - báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2007.3. Ông Nguyễn Văn Anh báo cáo về chủ trương tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng trong năm 2008 cụ thể:w Phương thức phát hành:[/I]
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu và các cổ đông chiến lược


- Khối lượng cổ phần phát hành: 4.375.000 cổ phần, trong đó:


+) Phát hành cho Cổ đông hiện hữu: 2.187.500 cổ phần;


+) Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược: 2.187.500 cổ phần


- Cách thức phát hành:


+) Phát hành trong 1 đợt hoặc nhiều đợt tách biệt cho từng đối tượng nêu trên


- Giá phát hành:


+) Đối với Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần;


+) Đối với Cổ đông chiến lược: tối thiểu 12.000 đồng/cổ phần

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc tìm kiếm và lựa chọn đối tác là Cổ đông chiến lược, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành tăng vốn nhằm đảm bảo cho đợt tăng vốn đạt hiệu quả cao nhất.w Phương án sử dụng vốn:[/I]- Nghiên cứu sắp xếp, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư mà Công ty đang sử dụng để thực hiện đầu tư vào các Dự án..- Tập trung vào các Dự án đang đầu tư như Thuỷ điện Nậm Chiến 18,5 tỷ đồng.- Ưu tiên đặc biệt 2 dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi 1 và Nậm Xe là 2 dự án mà Công ty làm chủ đầu tư trong năm 2008 sẽ đi vào giai đoạn đầu tư đồng bộ (dự kiến nhu cầu vốn góp cần 15 tỷ đồng).
- Sử dụng 1 phần vào việc nghiên cứu tìm các cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực thuỷ điện, khai thác mỏ và bất động sản....

4. Ông Nguyễn Văn Anh xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên TTGDCK Hà Nội với lộ trình niêm yết dự kiến trong năm 2008. Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế để quyết định lựa chọn thời điểm niêm yết.5. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Quảng Hà, Ông Nguyễn Văn Anh đọc tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, đọc Quy chế bầu cử và giới thiệu danh sách các nhân sự được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT là Ông Trần Mạnh Hùng và Ông Nguyễn Thành Trung.B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT Sau khi tiến hành thảo luận Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT như sau:1. [/I]Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và các năm tiếp theo:[/I] Đồng ý: 4.099.922/4.099.922 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần do các cổ đông đại diện tham dự phiên họp. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần 2. [/I]Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ:[/I] Đồng ý: 4.099.922/4.099.922 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần do các cổ đông đại diện tham dự phiên họp. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần 3. [/I]Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên TTGDCK Hà Nội.[/I] Đồng ý: 4.099.922/4.099.922 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần do các cổ đông đại diện tham dự phiên họp. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần 4. [/I]Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với 02 ứng viên ứng cử là:[/I]- Ông Trần Mạnh Hùng: 3.126.027 phiếu bầu, đạt: 43,5 %- Ông Nguyễn Thành Trung: 4.127.597 phiếu bầu, đạt: 56,3 %Thống nhất cơ cấu Hội đồng quản trị mới của Công ty cho nhiệm kỳ 2005 – 2010 như sau:
- Ông Nguyễn Văn Anh Chủ tịch


- Ông Trần Mạnh Hùng Uỷ viên


- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình Uỷ viên


- Ông Nguyễn Thành TrungUỷ viên


- Ông Lê Đức Thọ Uỷ viên

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN:
Biên bản được lập và thông qua toàn văn trước toàn thể Đại hội vào hồi 11h 30 phút ngày 25 tháng 03 năm 2008

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008[/I]
[table]


[/B]ĐẠI DIỆN THƯ KÝ ĐOÀN[/B](đã kí)[/B]
[/B]

[/B][/B][/B][/B]DƯƠNG VĂN SƠN[/I][/B][/B] |
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH ĐOÀN

(đã kí)[/B][/B][/B]
NGUYỄN VĂN ANH[/I][/B]


[/table]
[/table]