Khu công nghiệp Tam Phước Tín Nghĩa chia cổ tức rất cao. Cổ đông liên hệ với công ty mà lĩnh nhé
Số điện thoại công ty: (061) 3.512478 hoặc (061) 3819133
Gặp anh Cao Ngọc Đức