Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Phục vụ công tác Đầu tư xây dựng cơ bản (đầu tư xây dựng các dự án Kho cảng, trạm nạp tại Hải Phòng, Nam Định, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và khu kinh tế Dung Quất được triển khai trong giai đoạn 2007 -2009) và công tác tài chính cũng như bổ sung vốn lưu động, Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc sẽ chào bán 13.500.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu và CBCNV Công ty

[img]http://tintuc.******.com/UserFiles/Tintuc/Hinhanh/logo/OTC/PNG.png[/img]


THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG


(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 303./UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/06/2008)

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc


2. Trụ sở chính: Tầng 5-6 Toà nhà 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội


Điện thoại: (84-4) 9.44.55.55 Fax: (84-4) 9.44.53.33


3. Vốn điều lệ hiện tại: 135.000.000.000VNĐ (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)


4. Cổ phiếu chào bán:


­- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc


­ - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông


­ - Mệnh giá: 10.000 đồng


­ -Số lượng đăng ký chào bán: 13.500.000 cổ phần


5. Khối lượng vốn cần huy động dự kiến: 135.000.000.000 VNĐ


6. Mục đích huy động vốn:


­ Phục vụ công tác Đầu tư xây dựng cơ bản : đầu tư xây dựng các dự án Kho cảng, trạm nạp tại Hải Phòng, Nam Định, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và khu kinh tế Dung Quất được triển khai trong giai đoạn 2007 -2009;


­ Phục vụ công tác đầu tư tài chính;


­ Phục vụ bổ sung vốn lưu động.


7. Hình thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu và CBCNV công ty


­ Khối lượng chào bán: 13.500.000 cổ phần, trong đó


* Chào bán cho Cổ đông hiện hữu:


­ Chào bán cho các cổ đông hiện hữu của Công ty: 13.230.000 cổ phần, tương đương 132.300.000.000 đồng mệnh giá theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:98, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được mua 98 cổ phiếu mới phát hành thêm trong đó 70% số cổ phần được mua thêm với giá 10.000 đồng/cổ phần, 30% số cổ phần được quyền mua thêm với giá 15.000 đồng/cổ phần. Số cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng chục theo nguyên tắc làm tròn xuống.


­ Giá chào bán: + 70% số cổ phần được mua thêm với giá 10.000 đồng/cổ phần.


+ 30% số cổ phần được quyền mua thêm với giá 15.000 đồng/cổ phần.


­ Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu không mua hết và tổng số cổ phần lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện phân phối tiếp với mức giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần.


* Chào bán cho Cán bộ nhân viên Công ty


­ Chào bán cho CBCNV Công ty: 270.000 cổ phần, tương đương 2.700.000.000 đồng mệnh giá


­ Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần.


8. Phương thức nộp tiền: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản


Tiền mặt: nộp tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc


Tầng 5 toà nhà 59 Quang Trung, Hà Nội


Chuyển khoản:Sốtài khoản: 002.000.010.5324


Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.


9. Thời gian phân phối: từ ngày 01/07/2008 đến ngày 15/08/2008


¨ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách phân bổ quyền: 30/06/2008


¨ Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/06/2008


¨ Thời gian chuyển nhượng quyền: từ ngày 01/07/2008 đến ngày 15/08/2008


¨ Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 01/07/2008 đến ngày 15/08/2008


10. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần.


11. Địa điểm thực hiện việc giao dịch cổ phần và chuyển nhượng quyền:


Công ty CP Chứng khoán Dầu khí


12.Địa điểm cung cấp Bản cáo bạch:

[table]Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí |

Điện thoại: (84-4) 2.78989820 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội |

Fax: (84-4) 2.788989Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí |

Điện thoại: (84-8) 9.111818Lầu 7, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh |

Fax: (84-8) 9.111919Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc |

Điện thoại: (84.4) 9.44.55.55Tầng 5-6, Tòa nhà 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội |

Fax: (84.4) 9.44.53.33Mọi thông tin chi tiết xin mời truy cập tại: |

Website: www.pvgasn.vn
[/table]
[table]Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2008

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

ĐOÀN QUANG VINH
[/table]


Nguồn ******.com