E dang can mua khoang 10000 CP ceramic Thai Binh gia 20. Bac nao co nhu cau lien he Long: 0936051558