Xin chào tất cả ACE cổ đông PVG. Tôi đã đăng ký là thành viên PVG và cùng các bác trinh phục đỉnh 3xxx [:nhaynhot]