[quote user="quoctu"]

Toi mua co phieu xngay 20/04/2009truoc ngay chot danh sach chia co tuc ,den ngay 15/05/2009 cong ty moi chia co tuc.Vayneu sau ngay chot danh sach toi ban co phieu x thi toi co duoc nhan co tuc khong ? neu khong thi ai se duoc huong co tuc do ? Xin cam on nhieu .

[/quote]

Sau ngày 20/04 bạn có thể bán cổ phiếu nhưng vận nhận được cổ tức bình thường. Thức tế là giá trên trên thị trường đã được điều chỉnh giảm bằng chính lượng cổ tức bạn nhận rồi. Về mặt ý nghĩa bạn ko được lợi gì nếu bạn bán trước hay sau ngày chốt danh sách cổ tức cả.

Nếu thị trường đang lên thì cố phiếu này có khả năng lên (Do tâm lý thôi)