Có bác nào biết bao giờ DHCĐ và năm nay chia cổ tức bao nhiều không?