NHIỀU CÔNG TY BẢO HIỂM TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN SẼ CHI SỐ TIỀN LỚN TỪ LỢI NHUẬN NĂM 2023 ĐỂ TRẢ CỔ TỨC TIỀN MẶT CHO CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2024.
CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) vừa thông báo 16/9 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức tiền mặt năm 2023. Thời gian thanh toán là 4/10.

Với tỷ lệ chi trả là 15%/cổ phiếu, tương ứng mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 1.500 đồng, dự kiến số tiền BIC sẽ chi ra để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông là gần 176 tỷ đồng. Sau khi trả cổ tức, số lợi nhuận còn lại chưa phân phối đạt gần 69 tỷ đồng.

BIC là công ty con của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với tỷ lệ sở hữu là 51%. Dự kiến, ngân hàng BIDV sẽ thu về gần 90 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức lần này.

Cùng với BIC, Tổng CTCP Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re - Mã: PRE) cũng sắp chi trả cổ tức tiền mặt còn lại của năm 2023. Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức tỷ lệ 4,5% (1 cổ phiếu được nhận 450 đồng) là 1/8. Cổ đông sẽ được thanh toán vào ngày 26/8. Dự kiến số tiền bỏ ra để chia cổ tức là gần 47 tỷ đồng.Bốn doanh nghiệp bảo hiểm khác là Tập đoàn Bảo Việt (Bảo Việt) và CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC), Bảo hiểm Quân đội (MIC) và Công ty Cổ phần PVI (PVI) cũng đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức.Trong đó, Bảo Việt dự chi 745 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2023, tương ứng với tỷ lệ 10,04%.

Mới đây, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của ABIC đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng), tổng số tiền dự kiến dành để chia cổ tức là 71 tỷ đồng.Bảo hiểm Quân đội (MIC) cũng đã thông qua phương án chia cổ tức 10% bằng tiền từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2023. Theo đó, MIC dự kiến chi khoảng hơn 172 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vừa qua, Bảo hiểm PVI (PVI) đã thông qua kế hoạch chi gần 750 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông, tương ứng với tỷ lệ 32%. Tỷ lệ trả cổ tức này cao hơn so với mức dự kiến 28,5% từng được thông qua vào năm ngoái.

Đây là năm thứ 9 liên tiếp PVI trả cổ tức bằng tiền ở mức 20% trở lên và là mức chi trả cổ tức cao thứ hai trong lịch sử của công ty kể từ khi thành lập. Năm 2021, PVI từng trả cổ tức với tỷ lệ 33%.