tính lãi theo năm 360 ngày b ạ, bắt đầu từ ngày T2 b ạ.