bác có giá bnh thế, bên công ty nào làm chuyển nhượng cho bác đó?