Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu


Tại Điều 2 của Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016, được quy định về đối tượng chịu thuế như sau:

Hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu qua cửa khẩu, khu vực biên giới của Việt Nam.
Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.
Hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.


Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu hoặc trung chuyển;
Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;
Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;
Phần dầu khí được sử dụng để thanh toán thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.


Các loại thuế trong xuất nhập khẩu


Trong Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016, các khoản 5, 6 và 7 Điều 4 định nghĩa những thuế nhập khẩu bổ sung áp dụng trong các trường hợp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam gây hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự phát triển của ngành sản xuất trong nước.Thuế chống bán phá giá
Khoản thuế nhập khẩu bổ sung áp dụng khi hàng hóa bị bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam dẫn đến thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc cản trở sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.


Thuế chống trợ cấp
Khoản thuế nhập khẩu bổ sung áp dụng vào trường hợp hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc cản trở sự phát triển của ngành sản xuất trong nước.


Thuế tự vệ
Khoản thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu quá mức vào Việt Nam gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc ngăn cản sự phát triển của ngành sản xuất trong nước.


Thuế bảo vệ môi trường
Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu được thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Hiện tại, đối với các mặt hàng nằm trong danh sách đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường (trừ các đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường khi nhập khẩu), như xăng dầu, mỡ nhờn, túi ni lông..., các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phải chịu trách nhiệm tính thuế và nộp thuế bảo vệ môi trường (trừ trường hợp nhập khẩu xăng dầu để bán).


Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu được áp dụng nhằm điều tiết sản xuất và tiêu dùng của xã hội, tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh đối với một số mặt hàng, dịch vụ và đảm bảo nguồn tài chính cho ngân sách Nhà nước một cách hợp lý. Nếu là người nhập khẩu hàng hóa thuộc danh sách đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, bạn sẽ phải tính toán và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại hải quan.


Thuế chống bán phá giá
Điều 12 của Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016 quy định về thuế chống bán phá giá như sau:Điều kiện áp dụng thuế chống bán phá giá


Cụ thể phải xác định được biên độ bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu tại Việt Nam;
Việc bán phá giá hàng hóa phải là nguyên nhân gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.


Nguyên tắc áp dụng thuế chống bán phá giá


Chỉ áp dụng thuế chống bán phá giá ở mức độ cần thiết, hợp lý để ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước;
Áp dụng thuế chống bán phá giá chỉ sau khi đã tiến hành điều tra và phải căn cứ vào kết luận điều tra theo quy định của pháp luật;
Áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam;
Áp dụng thuế chống bán phá giá không được gây thiệt hại đến lợi ích kinh tế - xã hội trong nước.


Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá


Thời hạn để áp dụng thuế chống bán phá giá không quá 5 năm, tính từ ngày quyết định áp dụng có hiệu lực. Trong trường hợp cần thiết, quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá có thể được gia hạn.Thuế chống trợ cấp
Sau đây là quy định về thuế chống trợ cấp tại Điều 13 Luật thuế xuất nhập khẩu 2016:Điều kiện áp dụng thuế chống trợ cấp


Hàng hóa nhập khẩu được xác định trợ cấp theo quy định pháp luật;
Hàng hóa nhập khẩu gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc cản trở sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.


Nguyên tắc áp dụng thuế chống trợ cấp


Thuế chống trợ cấp chỉ được áp dụng trong phạm vi cần thiết và hợp lý để ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho các ngành sản xuất trong nước;
Việc áp dụng thuế chống trợ cấp được thực hiện sau khi điều tra và căn cứ vào kết luận điều tra theo quy định của pháp luật;
Thuế chống trợ cấp được áp dụng đối với hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam;
Việc áp dụng thuế chống trợ cấp không được gây thiệt hại đến lợi ích kinh tế, xã hội trong nước.


Thời hạn áp dụng thuế chống trợ cấp


Thời hạn áp dụng thuế chống trợ cấp không quá 05 năm kể từ ngày quyết định áp dụng có hiệu lực.

Trong trường hợp cần thiết, quyết định áp dụng thuế chống trợ cấp có thể được gia hạn.Thuế tự vệ
Điều 14 Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016 quy định về thuế tự vệ như sauCác điều kiện để áp dụng thuế tự vệ


Hàng hóa nhập khẩu gia tăng đột biến về khối lượng, số lượng hoặc trị giá so với hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước;
Việc gia tăng hàng hóa nhập khẩu tại điểm trên gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.


Nguyên tắc áp dụng thuế tự vệ


Thuế tự vệ được áp dụng để ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và để giúp ngành sản xuất đó nâng cao khả năng cạnh tranh;
Áp dụng thuế tự vệ phải căn cứ vào kết luận điều tra, trừ trường hợp áp dụng thuế tự vệ tạm thời;
Thuế tự vệ được áp dụng mà không phân biệt đối xử và không phụ thuộc vào xuất xứ hàng hóa.


Thời hạn áp dụng thuế tự vệ


Thời hạn áp dụng thuế tự vệ không quá 04 năm kể từ ngày áp dụng, bao gồm cả thời gian áp dụng thuế tự vệ tạm thời.
Thời hạn áp dụng thuế tự vệ có thể được gia hạn không quá 06 năm nữa, với điều kiện ngành sản xuất vẫn đang gặp thiệt hại nghiêm trọng hoặc có nguy cơ gây ra thiệt hại và có bằng chứng chứng minh rằng ngành sản xuất đó đang điều chỉnh để nâng cao khả năng cạnh tranh.


Áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ


Việc áp dụng, sửa đổi, hủy bỏ thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ được thực hiện theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 và các quy định pháp luật khác có liên quan về biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.Tuỳ theo thuế suất, số lượng, trị giá hàng hoá chịu thuế nêu trên, người chịu trách nhiệm khai hải quan phải kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.Bộ Công Thương quyết định việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ.Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và thuế tự vệ.Trường hợp lợi ích của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị xâm phạm hoặc bị xâm phạm theo quy định của điều ước quốc tế, Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định áp dụng các biện pháp bảo vệ khả thi khác. Nội dung ban đầu được giữ lại với định dạng rõ ràng và ngắn gọn.Liên hệ để được hỗ trợ về chi phí vận chuyển và thời gian nhập khẩu…

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Chính Ngạch Trung Quốc SAFACO

Văn phòng : Tầng 2, số 114, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, T.p Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 094 666 2326
Hotline: 098 101 0545