Tôi mua được mấy 20 nghìn tấn sắt để dành chuẩn bị làm nhà rồi