Quan hệ nhà đầu tư (IR) là một bộ phận của doanh nghiệp có nhiệm vụ cung cấp cho các nhà đầu tư tài khoản chính xác về các công việc của công ty. Các bộ phận IR được yêu cầu phải được tích hợp chặt chẽ với bộ phận kế toán, bộ phận pháp lý và nhóm quản lý điều hành của công ty.