NT2 đang qua về vùng đỉnh củ anh chị cần chú ý RSI khung tuần nếu nó âm thì có thể sẽ chỉnh sâu hơn quả RSI âm của khung ngày trước đó