Cổ phiếu Kim Cương| Phân tích thị trường ngày 3/8: Bank, chứng, thép, đạm đang cho lợi nhuận tốt

https://youtu.be/1_5MG3wHyc0