Smart Trader - Kiến thức đầu tư chứng khoán Việt Nam
SỨ MỆNH
Đem tinh hoa kiến thức đầu tư chứng khoán thế giới chia sẻ tới cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam
MỤC TIÊU
Kênh kết nối nhà đầu tư tài chính & chia sẻ kiến thức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp