[IMG]chrome-extension://fdpohaocaechififmbbbbbknoalclacl/capture.html?id=510&url=https%3A%2F%2Fbalanceinves tment.vn%2Fchart%2F%3Fslug%3Dky-thuat[/IMG]

Gửi các bác bảng xếp hạng CP theo PTKT của em kết phiên 28/7/2022 nhé