Cổ phiếu Kim Cương| Phân tích thị trường ngày 4/7: Thị trường hồi phục thiếu khối lượng - Danh mục

https://youtu.be/R3ehLGD5Vo0