Cổ phiếu Kim Cương| Phân tích thị trường ngày 28/6: Bảo toàn vốn và được trả lương trên TTCK?

https://youtu.be/4GCeAyCT9XY