Không thể lướt xu hướng
Rủi ro khi giữ lệnh qua đêm, phí swap