Một đống hàng của cụ trả con nào ra hồn trừ con ree