Phải nói cảm giác (không chắc chắn là khách quan) rằng: Các trader ngày bị lừa, bị lừa