Cổ phiếu Kim Cương| Phân tích thị trường ngày 17/05: Làm sao bảo vệ tài khoản chứng khoán NĐT

https://youtu.be/z1qOGVJ6FEo