liệu có là pha BULLTRAP thẳng mặt
https://www.youtube.com/watch?v=gpQVr3fEJ8E