Khú khú
Nay thấy Pít thưởng ác chưa.
Cuối tuần ngồi gãi dái vui vẻ nhá, các lão.
Khú khú