liệu có nên bắt đáy ở hiện tại ?
https://www.youtube.com/watch?v=FTCu9rQ4IPM