Định giá thị trường (P/E trailing = 12 lần) đã trở về mức hấp dẫn tương đương định giá giai đoạn đáy Covid-19 vào tháng 3/2020. Trong lịch sử, mức P/E này luôn mở ra một giai đoạn tăng trưởng dài hạn cho thị trường chứng khoán.