Mấy con này đúng là hàng cơ bản, trường phái đầu tư giá trị