Mã này có thể sẽ tăng trong thời chiến này.Nhưng mà tỉnh táo theo dõi thị trường