1. Tên cổ phiếu: Công ty CP Thương mại và Sản xuất Delani
Số lượng: 19.200.000 cổ phiếu

2. Tên Công ty: Công ty TNHH Haprosimex - Moca
Số lượng: 81,4% phần vốn góp

3. Tên: Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long
Số lượng: 1.940.000 cổ phiếu

4. Tên: Công ty cổ phần thương mại đầu tư bất động sản An Phát
Số lượng: 350.000 cổ phiếu

5. Tên: Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA
Số lượng: 1.747.000 cp (có bán lô lẻ)

6. Tên: Công ty cổ phần Khoa học sản xuất mỏ (KSM)
Số lượng: 113.400 cổ phiếu

7. Tên: Công ty cổ phần Tấn Phát
Số lượng: 493.571 cổ phiếu

8. Tên: Công ty CP xây dựng năng lượng
Số lượng: 1.730.212 cổ phiếu

9. Tên: Công ty CP Cavico xây dựng Thủy điện
Số lượng: 2.000.790 cổ phiếu

10. Tên: Công ty CP Cavico Giao thông
Số lượng: 642.538 cổ phiếu

11. Tên: Công ty Cp Cavico xây dựng cầu hầm
Số lượng: 1.098.860 cổ phiếu

12. Tên: Công ty CP Cavico xây dựng cầu hầm
Số lượng: 1.098.860 cổ phiếu