Nhìn chung hoạt động cho thuê đất KCN vẫn diễn ra thuận lợi trong quý 1/2022, so với cùng kỳ, tổng doanh thu 8 doanh nghiệp tiêu biểu đã tăng trưởng 13% và LNST ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng là 35%.