Bác dự đoán gần đúng thị trường về cơ bản là vẫn bết nhưng cũng đã có chút dấu hiệu quay đầu