Thanks bạn, trong ngắn hạn dựa vào tâm lý mà, thoát bẫy là ổn