bị sập cả tuần nay, đến nay sáng ngóc ngóc tí rồi lại sụp tiếp, ko biết đc nguyên nhân