1. Mô hình Rising Three Methods

- Nó đối lập với mô hình ba phương pháp giảm.
- Đây là một mô hình năm hình nến được quan sát trong một đợt tăng giá.
- Mô hình này cho thấy xu hướng tăng giá sẽ còn tiếp tục trên thị trường.

Loại mô hình này thường hoạt động như một cái bẫy và những con gấu muốn tham gia thị trường nên đảm bảo rằng một cây nến đỏ dài, với giá đóng cửa thấp hơn mức thấp của ngày đầu tiên, sẽ được hình thành. Chỉ khi đó thị trường mới có xu hướng tăng giá.

Tâm lý giao dịch:

- Khi có một đợt tăng giá trên thị trường, cây nến đầu tiên trong mô hình là một cây nến xanh dài cho thấy phe bò vẫn đang tích cực.
- Rất ít nhà đầu cơ giá lên đã tham gia vào cuộc biểu tình tăng giá cảm thấy họ nên thoát ra khỏi vị thế của mình và do đó, một cây nến đỏ nhỏ được quan sát thấy vào ngày thứ hai do không kéo dài.
- Ngay sau khi một cây nến xanh được quan sát, những con gấu mới đã tham gia thị trường nhưng chúng không thể đạt được mức thấp nhất trong ngày đầu tiên.

2. Mô hình Falling Three Methods

- Mô hình Falling Three Methods là một mô hình năm nến được quan sát trong một đợt tăng giá.
- Mô hình này cho thấy xu hướng giảm giá sẽ còn tiếp tục trên thị trường.
- Loại mô hình này thường hoạt động như một cái bẫy và những con bò đực muốn tham gia thị trường nên đảm bảo rằng một cây nến xanh dài, với giá đóng cửa lớn hơn mức cao của ngày đầu tiên, sẽ được hình thành. Chỉ khi đó thị trường mới có xu hướng tăng giá.

Tâm lý giao dịch:

- Khi có một đợt tăng giá giảm trên thị trường, cây nến đầu tiên trong mô hình là một cây nến dài màu đỏ cho thấy phe gấu vẫn đang tích cực.
- Một số nhà đầu cơ giá xuống đã tham gia vào đợt tăng giá giảm cảm thấy họ nên thoát khỏi vị thế của mình và do đó, một cây nến xanh nhỏ được quan sát thấy vào ngày thứ hai do mức che phủ ngắn.
- Ngay sau khi cây nến xanh được quan sát, những nhà đầu cơ giá lên mới tham gia thị trường nhưng chúng không thể đạt được mức cao nhất trong ngày đầu tiên.

Nguồn: tradafx.net/rising-va-falling-three-methods