Để bắt đầu chu kỳ tăng mới, cần rũ bỏ... Dự trong tuần từ 22/11/- 26/11/2021, VHC chạm giá 69.000 đồng/cp.