Chương trình này thì MobiCard: tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ