Thời điểm dịch bệnh chỉ mong ăn được 20% là cắt ngay mọi người ạ. Đời lên voi xuống núi chỉ vài phút