Năm 2020: Vicem Bỉm Sơn tiêu thụ trên 5 triệu tấn sản phẩm
03:17 - 11/01/2021

Năm 2020, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã lập kỷ lục về tiêu thụ với trên 5 triệu tấn sản phẩm.

Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã sản xuất gần 3,4 triệu tấn clinker vượt 10% so với cùng kỳ, trong đó có gần 100.000 tấn clinker low-carbon, giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và phát thải ra môi trường; tiêu thụ gần 5,1 triệu tấn sản phẩm, cả sản xuất và tiêu thụ đều cao nhất từ trước tới nay.

Bên cạnh đó, Công ty đã đảm bảo đời sống, việc làm, tiền lương thu nhập người lao động với mức cao nhất từ trước đến nay; điều kiện làm việc, môi trường được cải thiện đảm bảo yêu cầu.