FxPro.com : Thị trường chứng khoán ngày 22/01/2021


Dax (H1) Intraday: hỗ trợ trong ngày quanh 13859.00.
Tổng số: 13859,00
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 13859,00 với mục tiêu là 14021,00 & 14085,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế: dưới 13859,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 13785,00 & 13680,00 là mục tiêu.
Nhận xét: cơ sở hỗ trợ tại 13859.00 đã hình thành và cho phép ổn định tạm thời.