Theo quy định pháp luật hiện hành thì tại mỗi khu vực chỉ có 1 công ty cấp nước được độc quyền cấp nước, không có cạnh tranh