theo mình cổ phiếu nào mà có khối lượng giao dịch lớn thì cổ phiếu đó đáng nghiên kiu