em trong tay người có nhiều cổ phiếu hơn mà nghe cổ phiếu sắt thép đang lên đó bạn, lo mà gom hàng đi