VN30F2103 bật tăng từ ngưỡng 1160 điểm với các tín hiệu phân kỳ tăng từ RSI và MACD Histogram