em đang mong vàng giảm để lấy chồng haha, chứ tầm này mua vàng chết dở