Làng mình đâu cả rồi nhỉ
Hôm trước xanh tưởng các lão lo đi buôn
Hôm nay đỏ cũng vắng hoe chả thấy lão nào cả