Các quỹ đầu tư uy tín tại Việt Nam và một số kinh nghiệm khi tham gia vào quỹ
VCBF.
IPAAM.
VF4.
VFMVFA.
VEOF.
MBVF.
BVFED.
TCEF.

Phân loại 4 quỹ đầu tư uy tín tại Việt Nam
Để phân loại các quỹ đầu tư uy tín tại Việt Nam chúng tôi sẽ dựa theo những chỉ tiêu như sau:

Theo phương thức huy động nguồn vốn:

Quỹ đại chúng: không bị ràng buộc của pháp luật về việc giới hạn số lượng người tham gia

Quỹ thành viên: thành lập bằng vốn của một số nhà đầu tư cụ thể

Theo nghĩa vụ với nhà đầu tư:

Hình thức quỹ đóng: không cần mua lại chứng chỉ quỹ ở công chúng, không được thu hồi lại quỹ đầu tư mà chỉ được chuyển nhượng

Hình thức quỹ mở: là quỹ phải thực hiện các yêu cầu của nhà đầu tư ví dụ mua lại chứng chỉ quỹ, có số vốn luôn không ổn định.

Theo cơ chế quản lý quỹ:

Các mô hình công ty: có tư cách pháp nhân, hình thức là công ty cổ phần, những cổ đông của công ty sẽ được hưởng quyền lợi nhiều.Các mô hình tín thác: không có tư cách pháp nhân, các nhà đầu tư góp vốn cùng nhau để thu lợi nhuận, được phê chuẩn của bộ tài chính.

Theo đối tượng đầu tư:

Quỹ đầu tư cổ phiếu: là quỹ đầu tư vào một loại hình cổ phiếu cụ thể, để phù hợp với điều kiện và yêu cầu của từng nhà đầu tư

Quỹ đầu tư trái phiếu
Quỹ đầu tư thị trường tiền tệ
Quỹ đầu tư kim loại quý
Quỹ đầu tư chỉ số
Quỹ khác