Hóa ra là doanh thu hợp nhất của DVN lớn hơn cả Dược Hậu Giang. Như vậy em thấy DVN là một cơ hội đầu tư tiềm năng cho cụ nào chơi chứng khoán, bởi vì sau khi cổ phần hóa thì DVN sẽ từng bước hoàn thiện mô hình kinh doanh để tăng lợi nhuận

https://laodong.vn/kinh-te/tong-cong...ong-881741.ldo