Ngành xi măng em chẳng thấy con nào chia cổ tức cao